KVKK Web Sitesi Aydınlatma Metni

ASİST OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Asist Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme ŞartlarıVeri Toplama Yöntemleri
Şirketimizin işletme ve çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin teminiKamera kaydı, ses kaydım. 5/2-f.Kamera sistemleri yoluyla (Otomatik yollarla)
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanmasıAdı soyadı, ziyaret gün ve saati, plaka bilgisim. 5/2-f.İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimiAdı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayım.5/2-e, m.5/2-f.Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesiAd, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, VKN, vergi dairesi, banka hesap numarası, imza, adres, referans bilgisim.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e.Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesiAd, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, VKN, vergi dairesi, banka hesap numarası, imza, adresm.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e.Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesiAdı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres.m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
İcra Ödemelerinin YapılmasıAdı soyadı, İcra Ödemelerim.5/2-c, m.5/2-çİlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)
Genel kurul toplantısı tutanaklarının ve vekaletnamelerinin hazırlanması ve toplantının kayıt altına alınmasıAdı soyadı, TCKN, imza, unvan, görsel ve işitsel videolarm.5/2-ç, m.5/2-fFiziki yollarla, e-posta ve kamera yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Tedarikçi Ödemelerinin YapılmasıAd, Soyad, TC Kimlik No, Banka Hesap No, IBAN No.m.5/2-c.Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesiAdı soyadı, unvan, telefon.m.5/2-f.E-posta, telefon, fiziki yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesiAdı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imzam.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-çFiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
Denetim Raporlarının OnaylanmasıAd, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, Adres, E-Mailm.5/2-çFiziki yollarla (Otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Denetim süreçlerinde işlenen veriler talep edilmesi halinde,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Fatura süreçlerinde işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama amacıyla,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, anlaşmalı muhasebe firmasına aktarılmaktadır.
Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Şirket ödemelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli kişisel veriler,İlgili bankalara aktarılmaktadır.
Dava dosyalarının ve arabuluculuk süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
İcra süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi amacıyla,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           :www.asistoto.com /  www.asisthizmet.com

Telefon Numarası      :2124673615

E-Posta Adresi           :kvkk@asistoto.com kvkk@asisthizmet.com

Adres                          :Yenidoğan Mah. Kızılay Sokak No:39  Bayrampaşa / İstanbul

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu